M2 Clinic Centrum Stomatologii i Medycyny Estetycznej jest podmiotem leczniczym, mającym swoją siedzibę w Poznaniu przy ul. Małachowskiego 41/U5.

1. W naszej placówce świadczymy usługi medycznej w zakresie:

 • profilaktyki, badania i porad stomatologicznych,
 • adaptacji dzieci i doradztwa w zakresie higieny jamy ustnej,
 • stomatologii zachowawczej,
 • stomatologii dziecięcej,
 • ortodoncji,
 • protetyki stomatologicznej,
 • chirurgii stomatologicznej,
 • periodontologii,
 • implantologii,
 • rentgenodiagnostyki,
 • medycyny estetycznej.

2. Świadczenia zdrowotne udzielane są odpłatnie, z wyłączeniem punktu 3.

3. Świadczenia zdrowotne mogą być udzielane nieodpłatnie lub z częściową odpłatnością na podstawie umów z płatnikami świadczeń medycznych.

4. Świadczenia zdrowotne wykonywane są ze szczególną starannością przez personel medyczny o odpowiednich kwalifikacjach.

5. Wysokość opłat za poszczególne świadczenia określona jest w cenniku, który dostępny jest na stronie www.m2clinic.pl oraz w naszej placówce. W wyjątkowych okolicznościach (np. panującej epidemii), do kosztów leczenia mogą być pobierane dodatkowe opłaty, a regulamin może ulec zmianie.

6. Lekarz realizujący świadczenie zobowiązany jest do poinformowania pacjenta o jego stanie zdrowia, możliwych powikłaniach oraz przestawienia pacjentowi możliwych wariantów leczenia.

7. W przypadku niejasności co do planu bądź kosztów leczenia, prosimy o kontakt z lekarzem prowadzącym za pośrednictwem rejestracji.

8. W przypadku planowania leczenia implantoprotetycznego pierwotny plan leczenia jest orientacyjny i może ulec zmianie ze względu na złożoność tego typu leczenia. O ewentualnych zmianach planu leczenia pacjent zostanie niezwłocznie poinformowany.

9. Wykonanie planowanej u pacjenta pracy protetycznej nastąpi po wpłaceniu zaliczki w wysokości 30-50% wartości wykonywanej pracy.

10. W przypadku odbudowy estetycznej zębów oraz przed zacementowaniem każdej pracy protetycznej pacjent może zgłosić chęć zmiany koloru bądź kształtu uzupełnienia. Po zaakceptowaniu pracy (lub zakończeniu wizyty w przypadku odbudowy zęba) wszelkie późniejsze zmiany są dokonywane na koszt pacjenta.

11. Pomieszczenia, w których udzielane są świadczenia medyczne, oraz ich wyposażenie w sprzęt i aparaturę medyczną, odpowiadają warunkom określonym w obowiązujących przepisach.

12. Zabiegi odbywają się w sposób planowy, w terminie uzgodnionym z pacjentem.

13. Dogodny termin wizyty można ustalić osobiście, telefonicznie lub drogą mailową (także przez członków rodziny lub osoby trzecie) z koniecznością podania numeru telefonu kontaktowego.

14. Pacjenci w stanie nietrzeźwym lub wskazującym na spożycie innych środków odurzających nie będą przyjmowani.

15. W przypadkach wyjątkowych i uzasadnionych (np. agresja ze strony pacjenta) lekarz może odmówić przyjęcia pacjenta.

16. Każda umówiona wizyta potwierdzana jest przez rejestrację.

17. Zarezerwowany termin wizyty oznacza pełne przygotowanie stanowiska zabiegowego i gotowość zespołu do podjęcia planowanych czynności leczniczych. Prosimy o odwoływanie wizyt z minimum 24-godzinnym wyprzedzeniem.

18. Spóźnienie na wizytę powyżej 15 minut traktowane jest jako rezygnacja z wizyty.

19. Brak potwierdzenia wizyty minimum 12 godzin przed jej planowanym rozpoczęciem traktowane jest jako rezygnacja z wizyty.

20. W przypadku wcześniejszego dwukrotnego niezgłoszenia się pacjenta na umówioną wizytę bez jej wcześniejszego odwołania, podmiot leczniczy może pobierać opłatę rezerwacyjną. Opłata ta będzie przeznaczona na poczet leczenia stomatologicznego, a w przypadku niezgłoszenia się pacjenta, opłata ta nie zostanie zwrócona.

21. Podczas pierwszej wizyty prosimy Państwa o przybycie 15 minut wcześniej w celu uzupełnienia karty pacjenta oraz zapoznania się z obowiązującym regulaminem.

22. Przed rozpoczęciem leczenia pacjent zobowiązany jest do podpisania zgody na udzielanie świadczeń zdrowotnych zgodnie z art. 17 i art. 26 ustawy z dnia 6.11.2008 r. o prawach pacjenta i Rzeczniku Praw Pacjenta (Dz.U. 08.52.417)
23. W sytuacji, gdy podmiot leczniczy nie jest w stanie zapewnić niezbędnej kompleksowości leczenia, lekarz może skierować pacjenta do poradni specjalistycznej.

24. Pacjenci w przypadkach nagłych (np. z bólem) w miarę możliwości przyjmowani są w dniu zgłoszenia.

25. Dokumentację medyczną prowadzimy w formie elektronicznej. Na potrzeby jej prowadzenia pacjent jest zobowiązany do podania swoich danych osobowych oraz przedstawienia prawdziwych informacji odnośnie stanu zdrowia.

Dokumentacja medyczna może zostać udostępniona:

 • pacjentowi, jego przedstawicielowi ustawowemu bądź osobie upoważnionej przez pacjenta,
 • instytucjom upoważnionym do dostępu do tych danych na mocy ustaw.

Udostępnienie dokumentacji medycznej poprzez sporządzenie jej wyciągów, odpisów lub kopii podlega opłacie.

26. Udzielamy gwarancji:

 • 1 rok na wypełnienia w zębach stałych,
 • 1 rok na wszystkie uzupełnienia protetyczne.

Warunkiem gwarancji jest stosowanie się do zaleceń lekarza oraz przeprowadzanie regularnych wizyt kontrolnych (co 6 miesięcy), podczas których – jeśli zajdzie taka potrzeba – wykonywane będą konieczne, odpłatne zabiegi podtrzymujące efekty leczenia (np. skaling, fluoryzacja itd.).

27. Gwarancja nie obejmuje:

 • leczenia endodontycznego,
 • leczenia zębów mlecznych,
 • złamań koron zębów,
 • prac, przy których pacjent został poinformowany o konieczności wyboru innej metody leczenia,
 • prac, które zostały wykonane na wyraźne życzenie pacjenta i został on poinformowany o braku lub ograniczonej gwarancji,
 • uszkodzeń powstałych w wyniku naturalnego zaniku kości i zmian w przyzębiu,
 • prac tymczasowych (koron, mostów itd.),
 • protez tymczasowych,
 • chęci zmiany koloru, kształtu po zakończeniu (zacementowaniu) pracy protetycznej, wcześniej zaakceptowanej przez pacjenta,
 • stanów zapalnych zębodołu po ekstrakcji zęba,
 • przebarwień od nikotyny, kamienia nazębnego, wynikających z zaniedbań higienicznych,
 • wad powstałych wskutek czynników zewnętrznych i uszkodzeń mechanicznych (np. podczas wypadków komunikacyjnych).

28. Reklamacji nie uwzględnia się w przypadku, gdy pacjent:

 • nie zgłasza się na wizyty kontrolne,
 • nie uzupełnił brakujących zębów (wskutek czego dochodzi do przeciążeń i zaburzeń zgryzu),
 • cierpi na bruksizm (zgrzytanie zębami) i nie użytkuje żadnych szyn odciążających,
 • przerwał zaplanowane leczenie,
 • nie stosuje się do zaleceń lekarza (także zaleceń dotyczących higieny jamy ustnej),
 • użytkuje lub przechowuje ruchome uzupełnienia protetyczne niezgodnie z zaleceniami lekarza,
  samodzielnie dokonuje korekt, przeróbek, napraw uzupełnienia protetycznego,
 • uszkodził protezę poza jamą ustną,
 • ma postępujące zaniki kostne powodujące osiadanie uzupełnienia protetycznego.

29. Mimo najwyżej staranności usług w trakcie leczenia może dojść do powikłań, takich jak:

 • ból leczonego zęba lub tkanek otaczających,
 • szczękościsk,
 • obrzęk, krwiak,
 • pękniecie, złamanie zęba,
 • krwawienie po zabiegu chirurgicznym,
 • reakcja alergiczna na zastosowane leki,
 • złe samopoczucie i podwyższona temperatura ciała.

Powikłania te nie są podstawą do reklamacji.Większość wymienionych powikłań powstaje bardzo rzadko, a dolegliwości z nimi związane zwykle ustępują. Prosimy jednak o nieumawianie wizyt przed ważnymi wydarzeniami, np. wyjazdem, urlopem czy rodzinną uroczystością.

30. Nasza placówka jest objęta systemem monitoringu wizyjnego. Obejmuje on kamery zapisujące obraz na dysku. Okres przechowywania nagrań nie jest dłuższy niż 3 miesiące, zaś nagrania nie są udostępniane osobom trzecim. W przypadku uzasadnionych wniosków osób fizycznych lub organów państwowych (jeśli nagrania miałyby stanowić dowód w postępowaniu sądowym lub administracyjnym), istnieje możliwość przedłużenia terminu przechowywania nagrań o czas niezbędny do zakończenia postępowania.

31. Rozpoczęcie leczenia w naszej placówce oznacza akceptację postanowień niniejszego regulaminu.