Zgodnie z art. 13 ogólnego rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) z dnia 27 kwietnia 2016 r. o ochronie danych osobowych informujemy, iż:

  1. Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest M2 Clinic z siedzibą: Poznań, ul. Małachowskiego 41/U5, którego reprezentuje Maria Czajkowska-Macińska.
  2. Inspektorem Danych Osobowych jest Marcin Maciński. Kontakt z Inspektorem Ochrony Danych w M2 Clinic możliwy jest pod adresem e-mail .
  3. Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą w celu wykonywania usług leczniczych oraz zabiegów z zakresu medycyny estetycznej na podstawie ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r.,
  4. Odbiorcami Pani/Pana danych osobowych będą — wyłącznie w zakresie przeprowadzonego leczenia — technicy dentystyczni wykonujący Pani/Pana prace protetyczne oraz gabinety wykonujące zdjęcia RTG lub tomografię komputerową.
  5. Pana/Pani dane osobowe przechowywane będą w okresie niezbędnym do realizacji celów przetwarzania, tj. w trakcie leczenia oraz przez 20 lat po jego zakończeniu (dzieci do lat 2 — przez 22 lata), co wynika z art. 29 ustawy o prawach pacjenta i Rzeczniku Praw Pacjenta.
  6. Posiada Pani/ Pan prawo do: żądania od administratora dostępu do danych osobowych, prawo do ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania, a także prawo do przenoszenia danych – z wyłączeniem ograniczenia uprawnień wynikających z innych przepisów prawa.
  7. Istnieje możliwość wniesienia skargi do organu nadzorczego na tryb i sposób przetwarzania danych osobowych przez administratora, jeśli uzna Pani/Pan za uzasadnione, że Pani/Pana dane osobowe są przetwarzane niezgodnie z Rozporządzeniem o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r.
  8. Podanie danych osobowych jest obligatoryjne i wynika z mocy przepisu prawa, tj. ustawy o działalności leczniczej i ustawy o prawach pacjenta i Rzeczniku Praw Pacjenta, a brak podania danych osobowych będzie skutkował możliwością odstąpienia od udzielenia świadczeń, chyba, że inne przepisy stanowią inaczej.
  9. Podanie danych kontaktowych (numer telefonu, adres e-mail) jest opcjonalne, jednakże umożliwia kontakt z Panią/Panem w zakresie umówionych wizyt w M2 Clinic.